Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Autoškola Mrovec poskytuje výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny „ B“ na základě živnostenského oprávnění a registrace k provozování autoškoly.

1. Dohoda o provedení výuky a výcviku k získání ŘO.

Smluvní vztah mezi autoškolou a žadatelem vzniká převzetím žádosti o řidičské oprávnění, která je řádně vyplněná a podepsaná žadatelem nebo zákonným zástupcem a podepsáním Dohody o provedení výuky a výcviku, na základě které je seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami autoškoly. Smluvní vztah končí úspěšným složením závěrečné zkoušky, uplynutím zákonné lhůty pro splnění výuky, výcviku nebo zkoušek nebo předčasným ukončením.

2. Podmínky pro přijetí k výuce a výcviku.

Řádně vyplněná žádost o přijetí k výuce a výcviku. Dosažení stanoveného věku ke dni ukončení výuky a výcviku. Způsobilost k právním úkonům (svéprávnost žadatele). Zdravotní způsobilost žadatele k řízení motorových vozidel, která nesmí být ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce. Žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

3. Podmínky poskytování služby

Teoretická výuka je umístěna na webu naší autoškoly nebo je zasílána a potvrzována SMS zprávou. Před zahájením teoretické výuky je Objednatel povinen předat Poskytovateli vyplněnou žádost o přijetí k výuce a výcviku a posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem Objednatele. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Kurz se považuje za zahájený dnem první jízdy praktického výcviku. Před první jízdou praktického výcviku musí Objednatel absolvovat výuku teorie, po jejímž úspěšném absolvování je nutné složit 5 zkušebních testů z teorie ve vzdělávacím softwaru dle pokynu Poskytovatele s minimálním hodnocením 43 bodů a připouštěcí test z křižovatek. Objednatel testy skládá v softwaru, který má od Poskytovatele k dispozici.

Lektor praktického výcviku čeká na svého klienta 15 minut na smluveném místě, nedostaví-li se klient je hodina považována jako prostoj. Objednatel může zrušit jízdu praktického výcviku, avšak max. 24 h před konáním praktické jízdy. Je to z důvodu toho, aby se na uvolněný termín mohl přihlásit někdo jiný. Pokud tak neučiní nebo učiní později, je hodina považována jako prostoj. Objednatel může zrušit lekci teoretického výcviku max. 24 h před konáním teorie. Pokud tak neučiní nebo učiní později, je hodina považována jako prostoj. Při první teoretické výuce obdrží Objednatel od Poskytovatele průkaz žadatele. Objednatel je povinen mít průkaz žadatele při všech jízdách praktického výcviku a výuce zdravotní přípravy. Objednatel předloží lektorovi teorie nebo učiteli praktického výcviku průkaz žadatele vždy na začátku jízdy praktického výcviku nebo jiné výuky, a to za účelem zaznamenání absolvované výuky. Objednatel nesmí po ukončení jízdy nechat průkaz žadatele učiteli praktického výcviku. Po poslední jízdě praktického výcviku předá Objednatel svůj průkaz žadatele učiteli praktického výcviku, podepíše zápis o ukončení výuky a domluví si termín závěrečné zkoušky. Toto je možné uskutečnit pouze v případě, že má Objednatel splněny všechny své finanční závazky vůči Poskytovateli vzniklé na základě smlouvy o poskytování služeb. Lektor praktického výcviku může z důvodu neznalosti dopravních značek a pravidel silničního provozu žadateli přerušit praktický výcvik do doby, než žadatel opět nabude způsobilosti složením zkušebního testu.

3. Práva a povinnosti žadatele.

Žadatel musí mít 100% účast při hodinách výuky a výcviku, jejichž minimální rozsah je stanoven zákonem. Při výcviku musí mít u sebe průkaz žadatele o ŘO, doklad totožnosti, případně řidičský průkaz (pokud jej vlastní). K výuce a výcviku docházet včas a řádně připraven a vybaven, např. brýle. V prostorách výuky a ve výcvikovém vozidle dodržovat zákaz kouření. Po dobu výuky a výcviku nebýt pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a také se po dobu výuky a výcviku zdržet požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. Manipulace s výcvikovým vozidlem je povolena pouze pod dohledem učitele a na jeho pokyn. Případnou neúčast při výuce a výcviku oznámit autoškole včas. Kurzovné a další předem domluvené nebo zákonem stanovené poplatky zaplatit včas dle platného ceníku. Kurz musí být ukončen nejpozději do 12 měsíců od data zahájení, poté dle zákona propadá a žadateli nevzniká nárok na vrácení kurzovného. Využít možnosti náslechu, čili být ve výcvikovém vozidle jako pozorovatel s jiným žákem za volantem. Domluvit si v případě neúčasti na výuce náhradní termín. Domluvit si v rámci zákonem stanovených lhůt přerušení výuky a výcviku. V případě potřeby požádat v průběhu kurzu o umožnění přestupu na jinou autoškolu a požadovat poměrné finanční vyrovnání.

4. Předčasné ukončení výuky a výcviku.

Předčasné ukončení výuky a výcviku je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o ukončení výuky a výcviku musí podat obě strany písemně. Na požádání žadatele vystaví autoškola do 10 pracovních dnů doklad o absolvované výuce a výcviku. V případě předčasného ukončení výuky a výcviku bude žadateli vrácena část kurzovného snížena o odučené hodiny výuky (jedna lekce výuky – 1000 Kč), výcviku (jedna jízda v trvání 90. minut, praktický výcvik údržba vozidla – 1000 Kč) a o poplatek za předčasné ukončení kurzu ve výši 2000 Kč. Bez nároku na vrácení kurzovného může být ze strany autoškoly ukončena výuka a výcvik v případech, že se v průběhu kurzu zjistí skutečnost, že žadatel poskytl nepravdivé informace o splnění podmínek stanovených v článku 2, v průběhu výuky a výcviku hrubým způsobem a opakovaně porušuje pokyny učitele nebo se opakovaně dostaví k výuce nebo výcviku pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Dále bez nároku na vrácení kurzovného může dojít v případě, že se žadatel chová nevhodně, urážlivě či dokonce vulgárně vůči učiteli a ostatním členům autoškoly.

5. Ceny a jejich úhrada.

Kurzovné platí žadatel najednou při zahájení kurzu, nejpozději však při druhé lekci teorie. Platí-li žadatel formou splátek, první splátka je splatná při zahájení kurzu (viz ceník). Před celkovým ukončením výcviku a přihlášení žadatele o řidičské oprávnění k závěrečné zkoušce musí být zaplacena celá částka za kurz autoškoly. Za absenci na hodině praktické jízdy bez řádné omluvy, je stanovena smluvní pokuta 500,-Kč za každou vyučovací hodinu výcviku (45 min.), za ztrátu nebo zničení průkazu žadatele o řidičské oprávnění bude účtován poplatek 200,-Kč, poplatek autoškole za opakovanou zkoušku z pravidel silničního provozu (PSP) činí 200,-Kč, opakovaná zkouška z praktické jízdy (PJ) činí 500,- Kč, poplatek Magistrátu nebo Městskému úřadu hrazený žadatelem o řidičské oprávnění činí 700,-Kč. Pokud chce jít žadatel k opravné zkoušce, musí mít zaplacen poplatek za opakovanou zkoušku jak na magistrátu, tak i u autoškoly minimálně 1 pracovní den předem. V opačném případě nebude puštěn ke zkoušce!!!
Všechny poplatky naleznete na  stránkách https://autoskola-mrovec.cz

6. Zkoušky z odborné způsobilosti.

Ke zkoušce bude žadatel přihlášen nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení výcviku. Termín zkoušky přiděluje OÚ a to nejpozději do 15 dnů od podání žádosti. Poplatek za zkoušku musí být na pokladně magistrátu zaplacen nejpozději 1 pracovní den před konáním zkoušky (úterý zavřeno). Pokud tak klient neučiní, nebude puštěn ke zkoušce a bude platit sankční poplatek viz. článek 7.  K opakované zkoušce může být žadatel přihlášen nejdříve po uplynutí 5 pracovních dnů.

7. Sankční poplatky.

Předčasné ukončení kurzu – 2000 Kč. Nedostavení se na jízdu bez omluvy min. 24 hodin před termínem – 1000 Kč. Nedostavení se na teorii bez omluvy min. 24 hodin před termínem  – 500 Kč. Dostavení se na jízdu bez průkazky – 500 Kč. Nedostavení se na závěrečnou zkoušku bez omluvy min. 3 pracovní dny před termínem – 1000 Kč. Dostavení se na zkoušku bez zaplacené zkoušky – 500 Kč. Ztráta průkazky nebo její poškození – 200 Kč

V Opavě dne 1.1.2023

Josef Mrovec

Autoškola Mrovec

IČ: 0649084124